داوران

دکتر باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

دکترعلی اکبر فرهنگی استاد دانشگاه تهران 

دکتر ابراهیم فیوضات  استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکترعلیرضامحسنی تبریزی دانشیاردانشگاه تهران

دکترسیدمحمدصادق مهدوی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

دکتر منصور وثوقی استاد دانشگاه تهران

دکترطاهره میرساردو استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر سروش فتحی دانشیار

دکتر حیدرلطفی دانشیار

دکتر هوشنگ ظهیری دانشیار

دکتر طهمورث آقاجانی استاد

دکتر مینا سفیری استاد

دکتر نادرسلیمانی دانشیار

 دکتر مظفری  دانشیار