اصول اخلاقی انتشار مقاله

اهداف و سیاست های مجله

یکی از ابزارهای توسعه ، پی ریزی ساختارها و نهادهای علمی و پژوهشی است ، به طوری که بدون تحقیق تلاش برای دستیابی به شاخصهای توسعه سرابی بیش نیست . رسیدن به توسعه نیازمند تحقیقات در سطح گسترده و عملی کردن آن در امور اجرایی است .تلاش در راستای استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز ، زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد دانش مدار ، خلاق و کار آفرین منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی ،بر پا سازی نظام جامع پژوهش و فناوری ، ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزش و توسعه فناوری از مهمترین مؤلفه های توسعه مبتنی بر دانایی هستند. تقویت فرهنگ پژوهش و به کارکیری یافته های حاصل از پژوهش از نکات بسیار مهم برای رسیدن به توسعه است . بدیهی است که تبیین صحیح مشکلات ، آسیبها و مسائل فرهنگ علمی کشور ، ضمن راه گشودن به سمت برنامه ریزی ، سیاستگذاری ومدیریت بهتر فرایندها و فعالیتهای توسعه ای در این زمینه بسترهای لازم را فراهم خواهد کرد.

علم وپژوهش دارای الزاماتی است که بدون آن امکان شناخت مسائل امکان پذیر نیست. یکی از این الزامات زمینه سازی ساختار فرهنگی هر جامعه به نحوی است که با اشاعه فرهنگ علمی و پژوهشی برنامه ریزان ، مدیران و پژوهشگران بتوانند این مهم را تسهیل و بهبود بخشند.فراهم کردن شرایط برای سازماندهی علم واستفاده از افراد متخصص و متعهد از مهمترین راههای توسعه است و پیشرفت هر کشور در تمامی زمینه ها به پیشرفت علمی آن بستگی دارد . تا زمینه پیشرفت علمی یا زیرساختهای علمی و توجه به استفاده از افراد متفکر فراهم نشود نمی توان به پیشرفت در سایر زمینه ها امید داشت . دانشگاهها به عنوان یکی از مراکز اصلی تحقیق و پژوهش مطرح بوده و برای به روز نگه داشتن دانش و اطلاعات علمی رسالت خود را انجام داده ونیازمند حمایت همه جانبه می باشند. پژوهش نامه علوم اجتماعی سعی بر این دارد تا با در اختیار گذاری نتایج پژوهشها و فعالیتهای علمی دانشگاهیان گامی هرچند کوتاه در این راستا بر دارد .

یکی از ابزارهای توسعه پی ریزی ساختارها و نهادهای علمی و پژوهشی است ، به طوری که بدون تحقیق تلاش برای دستیابی به شاخصهای توسعه سرابی بیش نیست . رسیدن به توسعه نیازمند تحقیقات در سطح گسترده و عملی کردن آن در امور اجرایی است .تلاش در راستای استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین گسترده ، امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز ، زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد دانش مدار ، خلاق و کار آفرین منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی ،بر پا سازی نظام جامع پژوهش و فناوری ، ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزش و توسعه فناوری از مهمترین مؤلفه های توسعه مبتنی بر دانایی هستند. تقویت فرهنگ پژوهش و به کارکیری یافته های حاصل از پژوهش از نکات بسیار مهم برای رسیدن به توسعه است.مسیرتوسعه علمی از سرمایه گذاری در بخش تحقیقات و توجه به اندیشمندان می گذرد . متخصصان و دانش آموختگان آموزش عالی سرمایه های بالقوه توسعه علمی می باشند که در صورت سرمایه گذاری و توجه بدانها می توان انتظار داشت که جامعه علمی در مسیر توسعه و دستیابی به یافته های جدید علمی گام بردارد.انتقال دانش و فن آوریهای جدید و اشاعه آن در سطح جامعه نیز از جمله فعالیتهایی است که تولید علمی را در اختیار مشتریان علم و دستاوردهای علمی قرار می دهد. یکی از راههای شکوفایی خلاقیتها و نوآوریها در دسترس بودن اطلاعات علمی به روز در هر رشته علمی برای طالبان و علاقمندان به آن علم می باشد. توجه و توانمند سازی بخش پژوهش از جمله اقداماتی است که می تواند در جذب نخبگان علمی ، شناسایی توانمندیهای آنان ، پرورش خلاقیتها و استفاده از این خلاقیتها در جهت تولید و گسترش علم استفاده کرد .

بدون شک علوم اجتماعی به عنوان علمی که با انسانها سروکار دارد و رفتارهای اجتماعی آنان را بررسی می کند در فرایند تولید علم جایگاه خاصی داراست. از آنجا که منابع انسانی از مهمترین منابع توسعه هر جامعه اند و پرورش منابع انسانی کارآمد نیازمند استفاده از علوم مناسب در این رابطه است ، بنابراین علوم اجتماعی در مرتبه ای خاص جای می گیرد. با توجه به این جایگاه خاص، علوم اجتماعی در عرصه ارائه اندیشه ها ی صاحبنظران آن از طریق گسترش مجلات در این حوزه تلاش کرده است در خدمت اصحاب این علم باشد. در همین راستا پژوهش نامه علوم اجتماعی تلاش می کند در راستای اهداف زیر گام بردارد

فراهم سازی شرایط تبادل اطلاعات در حوزه علوم اجتماعی ، با چاپ و نشر مقالات علمی و پژوهشی در سطح منطقه ای و ملی مبادله اطلاعات در سطح بین المللی، با نشر مقالات اساتید و پژوهشگران رشته علوم اجتماعی سایر کشورها فراهم سازی ارتباط آکادمیک میان اندشمندان علوم اجتماعی و پژوهشگران این رشته علمی با نشر تازه های علمی ،پژوهشی آنان  نشر سریع تازه های علم اجتماعی و قرار دادن آنها در اختیار اصحاب این علم و فراهم آوردن شرایط نقد علمی از طریق دریافت نظرات اصحاب علوم اجتماعی

چاپ و نشر نتایج تحقیقات میان رشته ای که علوم اجتماعی کانون اصلی آن است ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی- پژوهشی رشته به دانش دوستان و برنامه ریزان اجتماعی جهت استفاده از این دستاوردها در برنامه ریزی ها