اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترطاهره میرساردو

جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mirsardoo__tyahoo.com
09121318014

مدیر داخلی

دکتر سروش فتحی

جامعه شناسی دانشگاه آژاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
fathi.soroushgmail.com
09123480942

سردبیر

دکترسید محمد صادق مهدوی

جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو م وتحقیقات

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
gpajoheshnamehyahoo.com
09121311896

اعضای هیات تحریریه

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
b.saroukhaniyahoo.com
09121301035

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mehrdad_navabakhshyahoo.com
09121311823

دکتر ابراهیم فیوضات

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
fouozatgmail.com
09121311452

دکتر سید محمدصادق مهدوی

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mhdaveigmail.com
09121311453

دکتر منصور وثوقی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
vosigeigmail.com
09123116514

دکترعلی اکبر فرهنگی

استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
afarhangigmail.com
09121301140

دکتر طاهره میرساردو

جامعه شناسی دانشیار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir/
t.mirsardoo56gmail.com
09123712556

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
ailreazagmail.com
09122316523

دکتر سروش فتحی

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
soroushgmail.com
09124302942

دکتر سهیلا علیرضا نژاد

جامعه شناسی دانشیار ، دانشگاه آزاد گرمسار

s.alirezayahoo.com
0912200404

علیرضا کلدی

استاد دانشگاه توانبخشی

a.kaldiyahoo.com
09122979481