اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترطاهره میرساردو

جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mirsardoo__tatyahoo.com
09121318014

مدیر داخلی

دکتر سروش فتحی

جامعه شناسی دانشگاه آژاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
fathi.soroushatgmail.com
09123480942

سردبیر

دکترسید محمد صادق مهدوی

جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو م وتحقیقات

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
gpajoheshnamehatyahoo.com
09121311896

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن سرایی

جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
fathi.soroushatgmail.com
09121311456

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mehrdad_navabakhshatyahoo.com
09121311823

دکتر علیرضا کلدی

استاد دانشگاه توانبخشی وبهزیستی

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
arkaldiatyahoo.com
22180046

دکتر ابراهیم فیوضات

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
fouozatatgmail.com
09121311452

دکتر سید محمدصادق مهدوی

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mhdaveiatgmail.com
09121311453

دکتر منصور وثوقی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
vosigeiatgmail.com
09123116514

دکترطاهره میرسادو

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mirsardoo__tatyahoo.com
09121318014

دکتر سهیلا علیرضا نژاد

جامعه شناسی دانشیار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir/
sohelaehatgmail.com
09121314452

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
ailreazaatgmail.co
09122316523

دکتر سروش فتحی

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
soroushatgmail.com
09124302942

مدیر اجرایی

مهرداد کنشلو

- اجرایی فصلنامه

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
garmsarmajalehatgmail.com
0912---1470