اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترطاهره میرساردو

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mirsardoo__tyahoo.com
09123712556
0000-0002-1704-8030

سردبیر

دکتر سید محمدصادق مهدوی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
sms_mahdaviyahoo.de
+989121305762

مدیر داخلی

دکترسروش فتحی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
fathi.soroushgmail.com
+989123480942

اعضای هیات تحریریه

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
saroukhaniyahoo.com
09121301035

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mehrdad_navabakhshyahoo.com
+989123031331

دکتر سید محمدصادق مهدوی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
sms_mahdaviyahoo.de
0989121305762

دکتر منصور وثوقی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
vosooghiut.ac.ir
+989121301036

دکترعلی اکبر فرهنگی

ارتباطات استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
aafarhangiut.ac.ir
0989121301140

دکتر علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir/
mohsenitut.ac.ir
+989121073788

دکترطاهره میرساردو

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
mirsardoo_tyahoo.com
09123712556

دکتر سروش فتحی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
fathi.soroushgmail.com
+989123480942

دکتر سهیلا علیرضا نژاد

جامعه شناسی دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
s.alirezayahoo.com
+98912200404

علیرضا کلدی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

soc.journals.iau-garmsar.ac.ir
a.k.kaldiuswr.ac.ir
+989122979481