راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان :   

الف: شرایط پذیرش مقاله

 • مقاله ارسالی جهت چاپ درفصلنامه دارای محتوای علمی و آکادمیک بوده، فقط جنبه پژوهشی داشته باشد و حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده  بوده باشد. 
 • دفتر فصلنامه، مقالاتی را در دستور کار جهت بررسی و نشر قرار خواهد داد که قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و تحت بررسی برای چاپ نیز نباشد(چنانچه نویسنده به هردلیلی نسبت به چاپ مقاله ارسالی در دونشریه اقدام نماید مسئولیت و عواقب ناشی از آن به عهده نویسنده می باشد در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجله نخواهد بود). فقط در موضوعات تخصصی علوم اجتماعی، جامعه شناسی و مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد. مقالات ارائه شده در عین علمی و تحقیقی بودن، باید ساده و روان بوده و قواعد نگارشی دفتر فصلنامه نیز در آن رعایت شده و فاقد غلط املایی باشند.
 •  مقاله هایی در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت که  در آنها به مقاله های چاپ شده درشمارگان قبلی فصلنامه پژوهش های جامعه شناختی استناد شده باشد.
 • مسئولیت محتوای مقالات بر عهدة نویسنده/ نویسندگان است.
 • ·         کلیه مقالات ارسالی (در صورت تأئید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقالات رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • آراء و نظرات مندرج در مقالات لزوماً مبین نظرات و آراء مجله نیست.
 • هیأت تحریریه حق قبول یا رد، ویرایش، تلخیص و تنظیم مقالات را دارد.
 • ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.
 • محتوای مقاله با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است).
 • ·         با توجه به سیاست های هیأت تحریریه مجله از بررسی و چاپ مقالات ترجمه شده معذور است.

ب: راهنمای نگارش مقاله

 • مقاله در ابعاد, A4 تعداد صفحات هر مقاله حتی الامکان بین 20-15 صفحه در قطع وزیری با (فونت12 (B Zarو(فونت 10Time New Roman برای متن انگلیسی) در نرم افزار ورد  تایپ شود و از طریق سایت مجله ارسال گردد.
 • در تایپ متن مقالات فاصله بین کلمات «ها» ، «می» و ضمایر از فعل و غیره از هم جدا شوند (مثل: می‌شود، شماره‌ها و رفته‌ایم) و هم‌چنین کلماتی که از دو قسمت تشکیل شده‌اند (مثل: صاحب نظران و...). در صورت عدم رعایت آئین نگارش فارسی در مرحله چاپ کنار گذاشته می شود. تمامی زیر نویس‌ها به ترتیب شماره، قبل از فهرست منابع در آخر مقاله آورده شود و هم چنین منابع ارجاع داده شده در داخل متن(استناد درون متنی) منابع در آخر مقاله و بر اساس APA  به صورت الفبایی درج گردند.
 • صفحه عنوان: در صفحه اول، عنوان کامل مقاله؛ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه هم به فارسی و هم به انگلیسی آورده شود(مسئولیت صحت اسامی نویسندگان به انگلیسی به عهده نویسنده / نویسندگان می باشد). در پاورقی، نشانی پستی، شماره تلفن، پست الکترونیک (E-mail) و در صورت امکان نمابر (Fax) اعلام گردد. چنانچه نویسندگان بیش از دو نفر باشند فرد پاسخ گوی مکاتبات مقاله(نویسنده مسئول) باید مشخص گردد . اعلام آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی نویسنده یا نویسندگان به دفتر فصلنامه الزامی است .
 • چکیده مقاله: چکیده مقاله باید حداکثر در 250 کلمه به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده و شامل عنوان، مقدمه، روش‌پژوهش(مباح روش تحقیق، ابزار گردآوری اطلاعات،جامعه آماری، تعداد نمونه، نمونه گیری)،یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژگان کلیدی باشد.
 • متن: چارچوب مقاله باید شامل چکیده (درصفحه اول مقاله)، مقدمه(طرح مساله،اهمیت و ضرورت مساله و هدف،پیشینه مطالعاتی تحقیق و چهارچوب نظری) روش شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و  ارائه راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی  و منابع  باشد.
 • عنوان جدول در بالا و عنوان شکل  ،در زیر آن نوشته شود. از عنوان هایی مثل نمودار، عکس و نقشه استفاده نشود و فقط از کلمه شکل استفاده نمایید. همه اعداد، واحدها و مقیاس ها در تمام قسمت های مقاله باید به فارسی باشد.
 • فایل هر شکل، علاوه بر آمدن در متن به صورت جداگانه و با پسوند JPG و با کیفیت حداقل dpi300 به همراه مقاله به آدرس الکترونیکی مجله ارسال شوند. برای چاپ ممکن است شکل ها کوچکتر شوند، لذا نوشته ها و اعداد روی شکل ها درشت و کاملا" خوانا باشند.
 • لاتین اسامی خارجی مورد استفاده به فارسی در متن، در زیر نویس بیاید.
 • نحوه ترتیب و ویرایش منابع طبق دستور زیر اعمال گردد:
 • الف) ارجاعات داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار : شمارة صفحه و کلاً در داخل پرانتز آورده ‌شوند. به طور مثال: (وثوقی، 1384: 35) و (Giddens, 2003: 143).
 • ب) اطلاعات کتاب‌شناسی به ترتیب حروف الفبا و با رعایت نکات زیر به فارسی یا زبان‌ دیگر آورده می‌‌‌شوند.
 • کتاب با یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر.
 • کتاب با بیش از یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام ، نام‌خانوادگی ، نام همکار(ان). سال انتشار. عنوان. محل نشر: ناشر.
 • ترجمة کتاب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام. سال انتشار. عنوان. نام و نام‌خانوادگی مترجم. محل نشر: ناشر.
 • مقاله با یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. "عنوان." نام نشریه، دوره( شماره): صفحة شروع و پایان مقاله.
 • مقاله با بیش از یک نویسنده: نام‌خانوادگی، نام ، نام‌خانوادگی، نام همکار(ان). سال انتشار. "عنوان." نام نشریه، دوره(شماره): صفحة شروع و پایان مقاله.
 • مقاله در مجموعه مقالات: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. "عنوان مقاله." صفحة شروع و پایان مقاله در نام مجموعه مقالات، نام و نام ‌خانوادگی گردآورنده(گان). محل نشر: ناشر.
 • گزارش طرح تحقیقاتی: نام مؤسسه. سال انتشار. عنوان. نام و نام خانوادگی مجری  طرح. محل نشر: ناشر.
 • پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان. پایان‌نامه دکتری/ کارشناسی ارشد. نام دانشگاه.
 • روزنامه، خبرنامه: نام‌خانوادگی، نام. سال، ماه و روز انتشار. "عنوان." نام روزنامه/ خبرنامه. محل نشر.
 • پایگاه اطلاعاتی اینترنت: نام‌خانوادگی، نام. سال، ماه. عنوان. آدرس پایگاه اطلاعاتی اینترنت.

 

عناوین

شرایط

توضیحات

Font

Font Size

اندازه و فونت متن

 B Zar

12

 

اندازه و فونت ارجاعات(رفرنس) داخل متن

B Zar

12

 

اندازه و فونت تیتر موضوع مقاله

B Zar

12

 

اندازه و فونت سر تیتر های مقاله

B Zar

12

 

اندازه و فونت متن چکیده

B Zar

10

 

اندازه و فونت زیر نویس

B Zar

9

 

عناوین جداول

B Zar

9

 

متن و داده های  داخل جداول  بصورت فارسی باشد

B Zar

8

 

منابع فارسی

B Zar

10

 

منابع انگلیسی

Times New Roman

10

 

عنوان مقاله به  انگلیس

Times New Roman Bold

10

 

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman  

10

 

 

پ- سایر شرایط ساختاری نگارش مقاله در فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشهای جامعه شناختی  

1-       چکیده فارسی حد اکثر 250 کلمه و در بر گیرنده سئوال اصلی، هدف، روش تحقیق ، ابزار جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری و نمونه، روش نمونه گیری و نتایج باشد.

2-       واژه گان کلیدی بین 3تا5  کلمه باشد.

3-       مقدمه ( شامل :بیان مسئله ، اهمیت وضرورت تحقیق ، اهداف، پیشینه مطالعاتی داخلی و خارجی  موضوع، چهار چوب نظری ).

4-       روش شناسی( روش تحقیق ، ابزار، جمع آوری اطلاعات جامعه آماری، نمونه ،روش نمونه گیری ، اعتبار و پایایی، و روشهای آماری مورد استفاده )

5-       داده ها 

6-       بحث ونتیجه گیری  کامل وجامع باشد.

7-       چکیده  انگلیسی و واژه گان  کلیدی به انگلیسی .

8-    یافته ها (  محتوای جداول و نمودارها ) به فارسی باشد.

*فصلنامه پژوهش های جامعه شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه به سردبیر و تعهدنامه چاپ مقاله

اینجانب: (نام نویسنده مسئول)

نویسندة مسئول مقاله: (عنوان مقاله)

گواهی و تعهد می­نمایم که:

 این مقاله قبلاً در هیچ نشریه­ ای اعم از داخلی یا خارجی و یا همایش های داخلی و خارجی چاپ نشده است.

این مقاله صرفاً جهت بررسی و چاپ به فصلنامه  ارسال شده است و تا هنگام پایان بررسی و داوری مقاله و اعلام نظر نهایی فصلنامه، مقاله به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.

در جریان اجرای این تحقیق و تهیه مقاله کلیه قوانین کشوری و اصول اخلاق حرفه­ای مرتبط با موضوع تحقیق از جمله رعایت حقوق آزمودنی­ها، سازمانها و نهادها و نیز مولفین و مصنفین رعایت شده است. 

این مقاله در نتیجه فعالیتهای تحقیقاتی اینجانب و همکارانی که به ترتیب در زیر قید می شوند، تهیه و تحریر شده است و حقوق کلیه افرادی که به نحوی در اجرای این تحقیق مشارکت و همکاری داشته­ اند رعایت شده است.

چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و فصل نامه مجاز است با اینجانب مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول                                              تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم                                              تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم                                             تاریخ                             امضاء

 

نام و نام خانوادگی نویسنده های بعدی                                    تاریخ                             امضاء