درباره نشریه

فصلنامه پزوهش های جامعه شناختی در سال، 4 شماره  منتشر می شود. رعایت دستورالعمل مجله در نگارش مقاله های تحقیقی و تحلیلی مربوط به موضوعات مختلف علوم اجتماعی  که برای چاپ ارسال می گردد ضروری است. مقالات پس از بررسی و تأیید داوری و هیأت تحریریه مجله، قابل چاپ خواهد بود .