دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 7-174