دوره و شماره: دوره 11، شماره 3.4 - شماره پیاپی 43، زمستان 1396، صفحه 7-171 (سال یازدهم ، شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان1396) 
4. مروری بر نظریه های جامعه شناختی در زمینه رابطه نظم اجتماعی و خشونت در ورزش( ارائه مدل نظری )

صفحه 77-100

فرشته نظری؛ محمد مهدی لبیبی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ میترا نیک آمال


شماره‌های پیشین نشریه