دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 51، خرداد 1400، صفحه 7-202 
5. مطالعه ترس از جرم در بین شهروندان اردبیلی

صفحه 111-140

طاها عشایری؛ محسن نیازی؛ اصغر وثوقی اصل