دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 49، پاییز 1399، صفحه 7-197 
3. شناسایی عناصر نظام مند ارتقای سواد فرهنگی؛ مورد مطالعه: آموزش و پرورش ایران

صفحه 45-75

روناک احمدی پور؛ مجتبی معظمی؛ صدیقه طوطیان؛ اسماعیل کاووسی