دوره و شماره: دوره 14، شماره 1.2 - شماره پیاپی 48، تابستان 1399، صفحه 7-174 (سال چهاردهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1399) 
1. تاثیر مشارکت اجتماعی بر خانواده‌گرایی در بین جوانان شهر تهران

صفحه 7-26

فرزانه معززی خنده روی یزدی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ حسین ابوالحسن تنهایی


2. ارائه الگوی مطلوب مهارتهای زندگی بر سواد رسانه ای شهروندان

صفحه 27-40

نسرین آقاملا؛ لیلا نیرومند؛ نازنین ملکیان؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


4. برساخت اجتماعی ازدواج سفید

صفحه 67-98

فرزانه امجدی؛ عالیه شکربیگی؛ سعید معدنی


8. سیمای وفاق اجتماعی در اندیشه‌ علوی(مورد مطالعه: نهج البلاغه

صفحه 151-174

علیرضا طاهری نیا؛ حسین احمدی؛ سایه خدایاری مطلق