دوره و شماره: دوره 13، شماره 3.4 - شماره پیاپی 47، زمستان 1398، صفحه 7-36 (سال سیزدهم، شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان 1398) 
4. بررسی رابطه حق توسعه و ارتقاء توسعه پایدار و همه جانبه کشورهای توسعه نیافته

صفحه 89-116

سید ماکان صداقت؛ حسین شریفی طرازکوهی؛ احمد شمس؛ سعید منصوری


5. کاوشی در مقوله های فرهنگ گردشگری از منظر راهنمایان تور

صفحه 117-137

لیلا حامدی؛ محسن عامری شهرابی؛ عباسعلی قیومی


شماره‌های پیشین نشریه

سال سیزدهم، شماره سوم و چهارم ،پاییز و زمستان 1398
سال سیزدهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1398