دوره و شماره: دوره 12، شماره 3.4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1397، صفحه 7-137 (سال دوازدهم ، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397) 
3. بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر

صفحه 57-77

سیدرکن الدین رشیدی آل هاشم؛ محسن هادی طحان؛ موسی کریم‌پور


5. شناسایی و تدوین مولفه‌های جامعه‌شناختی تربیت‌ورزشی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

صفحه 93-109

محمد ویسی؛ زهرا علی پوردرویشی؛ بهرام قدیم؛ کاوه خبیری؛ شهلا حجت


شماره‌های پیشین نشریه

سال دوازدهم ، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397
سال دوازدهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397