دوره و شماره: دوره 12، شماره 1.2 - شماره پیاپی 44، تابستان 1397، صفحه 7-214 (سال دوازدهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397) 
6. واکاوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان متاهل شهر اهواز: (یک پژوهش کیفی)

صفحه 117-155

علی غلامی؛ منصور سودانی؛ حمید فرهادی راد؛ رضا خجسته مهر


شماره‌های پیشین نشریه

سال دوازدهم ، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397
سال دوازدهم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان 1397