ثبت نام

 هزینه داوری وچاپ 500 هزار تومان به شماره حساب0105664183006 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار- لطفا با هماهنگی مدیر مسئول واریز گردد و مشخصات کامل خود وعنوان مقاله را روی فیش درج نمایید.

اطلاعات مورد نظر را به دقت وارد کنید.

اطلاعات حساب کاربری


فقط چهار کاراکتر انتهایی را وارد کنید.
CAPTCHA Image