ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

 

 

  براساس دستور العمل  اجرایی حمایت نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی(62815 /10   - 10/04/ 98) و پس از تایید سردبیر ، بایت داوری هرپیش نویس  مقاله میلغ1/500/000 ریال وپس از تایید نهاِیی، مبلغ3/500/000 ریال دیگر اخذ خواهد شد. قابل ذکر است براساس بخشنامه ودر صورتی که مقاله پس از داوری مردود اعلام شود مبلغ1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نیست.

شماره حساب اختصاص یافته0105664183006 می باشد ( بانک ملی دانشگاه) وضروری است هر گونه واریزصرفاً  پس از تایید مجله صورت پذیرد.

 

 

  

    

 

 

 

 

 *مشخصات خود ومقاله را روی فیش واریزی در ج نمایید.

 سایت رسمی:Sociological-Researches @iau-garmsar.ac.ir

ورود به سامانه