نقش برنامه‌ی طنز تلویزیونی دورهمی در میزان نشاط اجتماعی- فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی، واحد تهران شمال؛ دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر با هدف تعیین نقش برنامه طنز تلویزیونی دورهمی در میزان نشاط اجتماعی- فرهنگی مخاطبین از دیدگاه کارکنان صدا و سیما در تابستان 1398 انجام پذیرفت. روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی بود. جامعه­ی آماری شامل کلیه کارکنان سازمان صدا و سیمای شهر تهران به تعداد430 نفر بود. 203 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه­گیری طبقه­ای- نسبتی از بین کارکنان بخش­های مختلف به عنوان نمونه انتخاب شدند. در فرآیند گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته­ای برگرفته از ابزار اندازه­گیری آکسفورد و نظریه هزارجریبی و مرادی (1393) برای نقش برنامه دورهمی در نشاط اجتماعی در سه بعد احساسی- شناختی- رفتاری و با اضافه کردن بعد آگاهی­رسانی در نشاط فرهنگی استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق نظر متخصصان و پایایی متغیرهای پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و بالای 7/0 بدست آمده و مورد تایید قرار گرفتند. داده­ها از طریق آزمون تی­تک­نمونه­ای با نرم افزارآماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج حاصل نشان داد؛ برنامه شاد دورهمی در افزایش میزان نشاط اجتماعی- فرهنگی و ابعاد آن شامل احساسی، شناختی، رفتاری و آگاهی­رسانی نقش دارند (05/0p<). نتایج آزمون رتبه­بندی فریدمن نیز نشان داد: نقش برنامه شاد دورهمی در بعد آگاهی­رسانی رتبه اول، در بعد رفتاری رتبه دوم، در بعد شناختی رتبه سوم و در بعد احساسی آخرین رتبه را داشته است (05/0p<).

کلیدواژه‌ها