رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با نقش میانجی خوش‌بینی تحصیلی در معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت آموزشی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد نکا،دانشگاه آزاد اسلامی ، نکا، ایران

چکیده

مسؤلیت‌پذیری اجتماعی به‌عنوان یک امر مهم و ضروری در سازمان‌ها محسوب می‌شود که به‌موجب آن سازمان‌ها در فعالیت‌های خود و در تعاملاتشان با ذی‌نفعان، به‌صورت ارادی و داوطلبانه، به دغدغه‌های محیطی و اجتماعی افراد توجه می‌کنند. هدف از مطالعه حاضر رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت­پذیری اجتماعی با نقش میانجی خوش­بینی تحصیلی معلمان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مطالعات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر بهشهر در سال تحصیلی 99-98 به تعداد 180 نفر بوده است. نمونه آماری به تعداد 123 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسش‌نامه‏ استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن (1996)، مسئولیت­پذیری اجتماعی کارول (1991) و خوش­بینی تحصیلی بیرد و همکاران (2010) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده‌های حاصله، از مدل‌یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم‌افزار آماری پی ال اس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سلامت سازمانی و خوش­بینی تحصیلی با مسئولیت­پذیری اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و مقدار 0.308 درصد از مسئولیت­پذیری اجتماعی و 0.351 درصد از خوش­بینی تحصیلی توسط سلامت سازمانی تبیین می‌شود و متغیر خوش‌بینی تحصیلی اثر میانجی بر رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت­پذیری اجتماعی را دارد. هم‌چنین شاخص‌های برازندگی مدل حاکی از آن است که مدل ارائه‌شده از برازش مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها