بررسی رابطه همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی والدین با بحران هویت نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، بندرگز، گلستان،ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرگز، بندرگز، گلستان، ایران. نویسنده مسئول: homaiony@gmail.com

3 دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی مرکز پژوهشی علوم روانشناختی فارابی، مازندران، ایران.

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی والدین با بحران هویت نوجوانان بود. روش پژوهش توصیفی، و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی 99-1398 در حال تحصیل بودند می‌باشد و شامل 1100 نفر می باشند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد حجم نمونه برابر 285 با روش نمونه گیری در دسترس استفاده شدند.  ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه ارزیابی همبستگی خانواده السون و لاوی (1985)، پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریچی (1994)، و پرسشنامه بحران هویت احمدی (1376) بوده اند. داده‌ها با فرمول همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS 18  تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که  بین همبستگی خانواده و  جهت‌گیری گفت و شنود با بحران هویت رابطه منفی و معنی دار، و بین جهت‌گیری همنوایی با  بحران هویت رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. همچنین همبستگی خانواده و الگوی ارتباطی والدینمی توانند بحران هویت را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها