نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایجاد اَشکال مقاومت نوجوانان در پذیرش هنجارهای خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) mirzaeei-khalil@riau.ac.ir

3 استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
شبکه‌های اجتماعی مجازی در دنیای امروز، سهم تعیین‌کننده‌ای در کنشگری افراد جامعه برعهده دارند. تا جایی که می‌توان گفت تحت تأثیر فن‌آوری‌های اطلاعاتی، در عصر جدیدی از روابط انسانی به سر می‌بریم. روش این پژوهش از نظر مسیر از نوع توصیفی است. در این پژوهش، مطالعه در بافت طبیعی، بدون دستکاری آزمایشی و انتخاب نمونه تصادفی از جامعه‌ی پژوهش، انجام شده است. جامعه آماری آن، تمامی خانواده‌های ساکن در شهر تهران بوده که400 نفر بر اساس جدول گلن‌دی ایزرانیل (2008،آنلاین) به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه‌ای متشکل از 90 گویه که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا با مقدار 87.5% و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ با میزان 0.820 و 0.809 برای متغیرهای نحوه‌ی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هنجارهای خانواده به ترتیب محقق شد، روی آن اجرا گردید. نتایج تحقیق نشان داد که شبکه‌های اجتماعی مجازی با توجه به بعد خانواده از نظر تعداد نفرات و همچنین در بحث پایگاه اجتماعی با توجه به تحصیلات مادر و پدر خانواده، تا حدودی با توجه به وضعیت درآمد، دارایی و پس‌انداز خانواده و با توجه به شغل مادر و پدر خانواده، بر اَشکال مقاومت در برابر هنجارها تأثیر دارد. اما بین مقاومت در پذیرش هنجارهای جامعه و نوع حضور و انگیزه‌ی حضور در شبکه‌های اجتماعی مجازی با توجه به زمینه‌ی مذهبی خانواده رابطه‌ی معناداری مشاهده نگردید.