مطالعه آسیب شناسی ارتباط با جنس مخالف در جامعه با توجه به تأ ثیرگذاری شبکه اجتماعی تلگرام (مورد مطالعه :جوانان بالای 15 سال منطقه 6 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 نویسنده مسئول: استادیار و عضو هیات علمی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
 پیدایش بسترها و ابزارهای نوین ارتباطات، عامل محوری و مهم در پیدایش عصر اطلاعات است. تحولات اجتماعی، اغلب موجب تغییر ارزش‏های ‏خانوادگی شده و باعث تغییر رفتارها و نگرشها در جامعه می‌شود. این پژوهش تاثیر بسترهای مجازی، بالاخص تلگرام را در ارتباط با جنس مخالف در خانواده‌ها و وضعیت کنونی سبک زندگی خانواده‌های ایرانی را به ویژه در شهرهای بزرگ مورد بررسی قرار داده است . روش تحقیق پیمایش و ایزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان بالای 15 سال منطقه 6 تهران هستند و برای تجزیه وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق: بین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام و ترویج روابط خارج از ازدواج رابطه معنی دار وجود دارد، بین پایبندی مذهبی و استفاده از تلگرام ورابطه بین دو جنس مخالف رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، بین استفاده از تلگرام وگسترش سبک زندگی غربی و تزلزل درمبانی سنتی نظام خانواده رابطه معنا داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها