شناسایی و تدوین مولفه‌های جامعه‌شناختی تربیت‌ورزشی با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو ی دکترای جامعه شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. ( استاد راهنمای اول و نویسنده مسئول). (shwan.hawram@yahoo.com)

3 دانشیار گروه جامعه شناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران .( استاد راهنمای دوم).

4 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران. (مشاور اول)

5 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، البرز، ایران. (مشاور دوم)

چکیده

چکیده
هدف از این پژوهش، شناسایی و تدوین مولفه‌های جامعه‌شناختی تربیت‌ورزشی با رویکرد نظام­مند نظریه داده‌بنیاد است. پژوهش از نوع کیفی و بر پایه پارادایم تفسیری می­باشد. در این راستا با مصاحبه­های نیمه ساختاریافته صورت گرفته با 20 نفر از خبرگان حوزه­های جامعه‌شناسی، مدیریت‌ورزشی و رفتار‌حرکتی داده­های کیفی جمع­آوری گردید، که ملاک اتمام مصاحبه­ها اشباع نظری بود. داده­های کیفی با مجموعه­ای از کدگذاری­های باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفت و براساس کدهای تولید شده مدل پارادایمی تربیت­ورزشی تدوین شد. اعتبار نتایج در دو بخش، تاییدپذیری و اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفت، تاییدپذیری (ارزیابی چند تن از متخصصان خارج از فرایند پژوهش، با بازبینی و اصلاح) و فرایند اعتبارسنجی به وسیله ارزیابی مشارکت­کنندگان در تحقیق مورد تائید واقع شد. براساس نتایج، مدل تربیت­ورزشی علاوه بر شرایط علی(همکاری، سازگاری، مخالف و توافق)؛ عوامل زمینه­ای (فردی و اجتماعی) و عوامل مداخله­گر (زیرساخت فیزیکی و آموزشی) را نیز در تربیت­ورزشی مهم می­داند، که در نهایت پیامدهایی همچون کاهش شکاف میان دو واژه تربیت ­بدنی و ورزش شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع

اشراقی، ا. محمدی، ص. (1396). نقش ورزش در جامعه. انتشارات جامعه شناسان. ص 103-107.

تجاری، ف و همکاران. (1398). اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش. اصفهان: آسمان نگار.

توسلی، غ (1394). نظریه های جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم. ص 21-33.

دلاور، ع (1390). مبانی نظری وعلمی پژوهش در علوم انسانی، تهران، انتشارات رشد، چاپ سوم. ص 86.

قدیمی، ب. (1394). اصول و مکاتب جامعه شناسی ورزش. انتشارات جامعه شناسان. ص 16-19، 22-28، 54-69، 71-78.

قدیمی، ب. (1395). ورزش در جامعه 1 و2. تهران، انتشارات بامداد کتاب.

معیدفر، س. (1393). جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران. همدان: انتشارات نورعلم. ص 273.

ABE, I. and MANGAN, J.A. (2015). The British impact on boys' sports and games in Japan: an. International journal of the history of sport, 14(2), pp. 187-199.

AL-TUMAS, M. (2014). Olympic Solidarity: Global Order, the Diffusion of Modern Sport and the Hegemony of the Olympic Movement, Loughborough University Editor.

AMARA, M., AL-TAUQI, M. and HENRY, I.P. (2013). Sport, Arab Nationalism and the Pan Arab Games. International Review for the Sociology of Sport, 38(3), pp. 295-310.

AN, M. (2015). The Golf Boom in South Korea: Serving Hegemonic Interests. Sociology of Sport Journal, 9(4), pp. 372-384.

APPADURAI, A. and ALBROW, M. (2011). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. The American journal of sociology, 103(5), p. 1411.

BERNSTEIN, A. (2010). Things you can see from there you can't see from here. Journal of Sport & Social Issues, 24(4), pp. 351-369.

BOURDIEU, P. )1988(. Program for a Sociology of Sport. Sociology of Sport Journal, 5, pp. 153-161.

Chatziefstathiou, D. (2016). The Changing Nature of the Ideology of Olympism in the Modern Olympic Era. A Doctoral Thesis, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy of Loughborough University.

Deenihan. J., Macphil. A. (2017). The influence of organizational socialization in preservice Teachers Delivery of sport education. Human kinetics Articles, journal of teaching pgysical education, 36, 477-484.

EICHBERG, H. (2014). Olympic Sport: Neo-colonialism and alternatives. International Review for the Sociology of Sport, 19, pp. 97-105.

GUTTMANN, A. (2005). Sports diffusion: A response to Maguire and the Americanization commentaries. Sociology of Sport Journal, 8, pp. 185-190.

HARVEY, J. and HOULE, F. (2016). Sport, World Economy, Global Culture, and New Social Movements. Sociology of Sport Journal, 11, pp. 337-355.

HOULIHAN, B. (2007). Homogenization, Americanization, and Creolization of Sport: Varieties of Globalization. Sociology of Sport Journal, 11, pp. 356-375.

LEWIS, P.A. (2014). Realism, causality and the problem of social structure. Journal for the Theory of Social Behaviour, 30(3), pp. 249-268.

MERKEL, U. (2016). The Hidden Social and Political History of the German Football Association (DFB), 1900-50. Soccer and Society, 1(2), pp. 167-186.

Sidentop, D., Hastil, PA., Mas.H. (2014). Compelete guide to sport education. second edition, pp. 18-55-123-206.