بررسی مهارت‌های ارتباطی مدیران با تحول سازمانی"مطالعه موردی نهاد ریاست‌جمهوری"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،، تهران، ایران نویسنده مسئول :nz.malekian@gmail.com

2 کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق،، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناخت مهارت های ارتباطی مدیران و کارکنان و ارتباط آن با تحول سازمانی می باشد. این تحقیق به صورت کمی بوده و از طریق پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری آن مدیران نهاد ریاست جمهوری بودندکه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر از مدیران به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر تحول سازمانی 876/0 و برای متغیر مهارتهای ارتباطی 796/0 تایید شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون اسپیرمن برای همبستگی و رگرسیون خطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد بین مهارت‌های آموزش و مشاوره، مهارت‌های بازخورد، مهارت‌های کلامی- شنیداری، مهارت‌های ارتباط به شیوه حمایتی مدیران با تحول سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیونی نشان داد مولفه های مهارتهای آموزش و مشاوره، مهارتهای بازخورد، مهارتهای ارتباط به شیوه حمایتی برتحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری معنی دار است. اما مولفه مهارتهای کلامی-شنیداری بر متغیر وابسته تاثیر معناداری نداشته است.

کلیدواژه‌ها


منابع
الحسینی، سیدحسن،تئوری مهندسی مداوم سازمان (C. E. O )، دانشگاه هرمزگان، 1379، چاپ اول.
الوانی، مهدی (1379). مدیریت عمومی، چاپ چهاردهم، تهران: نشر نی.
آهنچیان، محمدرضا، کوهستانی، حسین علی، امیری، سیما. (1387). بررسی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در ادارات کل استان خراسان شمالی، پژوهش‌های تربیتی، سال چهارم، شماره چهاردهم. صص 1-18
ذوالفقاری، حسین و فعال، صیدال(1393). بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال نهم.
تقی پور، آذین، دژبان، ریحانه، خادم دزفولی، زهرا، نعامی، عبدالزهرا. (1390). "بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی و سبک‌های حل تعارض مدیران با توانمندی کارکنان"، تهران: فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی. صص 17-43.
رابینز، استیفن پی ( 1378) مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
زراعی متین، حسن و یوسف زاده، سعید (1389). تبیین شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان، فصل نامه روان شناسی تربیتی، شماره2، صص 48-29.
سالم، فیلیپ (1386). دلایل ارتباطی هفت گانه عدم ایجاد تغییر در سازمانها، مترجم: پیمان جسری
طاهری لاری، مسعود: مدیریت تغییرو تحول سازمانی، انتشارات درخشش، 1377.
فرنچ، وندال، بل، سیسیل اچ (1388).ترجمه مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات صفار.
قربانی، نیما (1378). مهارت های ارتباطی، زیربنای مدیریت بهره ور، ماهنامه توسعه مدیریت
کشتکاران، علی، حیدری، علیرضا و باستانی، پیوند(1390). مطالعه مهارت های ارتباطی مدیران از دیدگاه کارکنان در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره 5، شماره 4، صص 48-41.
معتمدنژاد، کاظم (1378). وسایل ارتباط جمعی، تهران: انتشارات علامه طباطبایی.
منصوریان، محمدکریم (1387). روشهای پژوهش کیفی و کمی در علوم اجتماعی، شیراز: انتشارات نوید شیراز
وتن، دیوید ای و کمرون، کیم اس (1386). ارتباط به شیوه حمایتی، مترجم: بدرالدین یزدانی، تهران: موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
هنسن، مارک(1370). مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی، ترجمه محمدعلی نائلی، اهواز، دانشگاه شهید چمران
Elving, w.J. (2005). “the role of communication in organizational change corporate communication: An international journal, vol.10, No.2, pp 129-138.