بررسی جامعه‌شناختی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

2 مدرس و پژوهشگر دانشگاه افسری امام حسین(ع)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال، خلخال،اردبیل، ایران

چکیده

چکیده
ارزش های حرفه ای اساس عملکرد کارکنان می باشند که تعاملات کارکنان با شهروندان، همکاران، سایر افراد حرفه ای و عموم مردم را هدایت می نمایند. آنها چارچوبی برای تعهد به رفاه شهروندان و راهنمایی برای رفتار اخلاقی در جهت تدارک خدمات بشردوستانه فراهم می آورند. وجود تعارض های ارزشی رو به افزایش در بین کارکنان سازمان ها، رعایت نشدن برخی ارزش های حرفه ای و پیامدهای آن همچون نارضایتی ارباب رجوع، نگرانی های زیادی را در بخش های دولتی و غیر دولتی بوجود آورده است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین مولفه های اساسی ارزش های حرفه ای از دیدگاه کارکنان شرکت گاز شهر خلخال صورت گرفت. این مطالعه یک پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری است که با مشارکت 25 نفر از کارکنان صورت گرفته است. روش جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بوده و برای تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها، از روش اشتراوس و کوربین استفاده شده است. تحلیل مصاحبه ها و دیدگاه شرکت کنندگان نشان داد که مولفه های اساسی ارزش های حرفه ای کارکنان دربرگیرنده 4 درون مایه اصلی؛ بعد شخصی، حرفه ای، اجتماعی و سازمانی است. از نتایج دیگر این پژوهش این است که ارزش های مربوط به بعد حرفه ای، اجتماعی، شخصی و سازمانی به ترتیب با میانگین نمرات، 62/2، 61/2، 46/2 و 32/2 از با اهمیت ترین و کم اهمیت ترین ارزش های حرفه ای آنان بودند. گرچه میانگین نمرات کل مولفه های ارزش های حرفه ای در محدوده به نسبت مهم و مهم قرار داشت، اما نیاز به برنامه ریزی و آموزش بیشتر به منظور بهبود و گسترش اخلاق و ارزش های حرفه ای در بین کارکنان سازمان ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


منابع
ازکیاء، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا (1382)، روش‌های کاربردی تحقیق. تهران: انتشارات کیهان.
امیری، علی نقی و دیگران (1389) اخلاق حرفه ای؛ ضرورتی برای سازمان، فصلنامه معرفت اخلاقی، سال اول، شماره چهارم.
اندرل، جورجز (1383) اخلاق کسب و کار، ترجمه: محمد اسماعیل توسلی، مجله اقتصاد اسلامی، سال چهارم.
ایمان، محمد تقی (1388) مبانی پارادایمی روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ایمان، محمدتقی و دیگران (1390) زنان، مزاحمت و واکنش: بررسی تجربه دختران دانشجو درباره مزاحمت های خیابانی و واکنش به آن، مجله جامعه شناسی ایران، دوره دوازدهم، شماره 3.
بلیکی، نورمن (1384) طراحی پژوهش های اجتماعی، ترجمه: حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
دلخموش، محمدتقی (1389) اثرات تجربه کاری بر ارزش های حرفه ای در دانشجویان، روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، سال ششم، شماره 23.
عابدی، حیدرعلی (1389) کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی، فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره 54.
فرج خدا، تهمینه و دیگران (1391) ضرورت طراحی کدهای اخلاق حرفه ای برای ارائه دهندگانخدمات سلامت باروری درایران، فصلنامه اخلاق پزشکیسال ششم، شماره بیست و دوم.
لشکربلوکی، مجتبی (1387) چارچوب تدوین ارزش ها و اخلاق حرفه ای پژوهش های علمی و فناوری، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، سال سوم، شماره های 1و2.
لیندلف، تامس؛ تیلور، برایان (1388) روشهای تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه: عبدالله گیویان. تهران: همشهری.
محمدپور، احمد و دیگران (1388) بازسازی معنایی تغییرات خانواده به شیوه زمینه ای: مطالعه موردی ایلات منگور و گورک، فصلنامه عانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 19.
محمدی، فرحناز و دیگران (1386) عوامل تسهیلگر و بازدارنده مراقبت خانوادگی از سالمندان آسیب پذیر در منزل: تجربه زنان مراقب، مجله سالمند، سال دوم، شماره ششم.
مصباحی، مریم و عباس زاده، عباس (1392) الگوی سیستمی اخلاق حرفه ای در آموزش عالی: تحقیق کیفی، فصلنامه اخلاق زیستی، سال سوم، شماره دهم.
ولیخانی، ماشاءاله و دیگران (1392) شناسایی ارزش های کارکنان بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت، مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 15، شماره 6.