بررسی اولویت های ارزشی مادی و فرامادی دانشجویان و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول) : k.rezadoost@scu.ac.ir

2 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
ارزش ها از یک سو راهنما و تعیین کننده گرایش های اجتماعی و ایدئولوژی ها و از سوی دیگر تعیین کننده رفتار و کنش اجتماعی است و در آداب و رسوم، قوانین، اعتقادات و اصول مقدس و شیوه ها زندگی متجلی می شود. این مطالعه با استفاده از نظریه تحول فرهنگی اینگلهارت، در صدد شناخت اولویت های ارزشی دانشجویان و ارتباط آن با عوامل اجتماعی و فرهنگی است. روش پژوهش پیمایشی و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 93-94 می باشد، حجم نمونه 400 نفر و شیوه نمونه گیری بر اساس نمونه گیری طبقه ای متناسب منطبق بر دانشکده و جنس پاسخگویان بوده است. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی سنجیده شده و پایایی با توجه به ضریب آلفای کرونباخ (85 0/) پایایی قابل قبولی را نشان می دهد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پیرسون، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که دانشجویان دارای ارزش های التقاطی فرامادی گرایانه هستند و تفاوتی در اولویت های ارزشی در گروههای سنی و جنسی مختلف دانشجویان وجود ندارد. از بین متغیرهای مستقل تحقیق،"احساس امنیت اجتماعی "، «پایگاه اجتماعی-اقتصادی»، «رسانه های جمعی» و «دینداری»، «اعتماد اجتماعی» رابطه معنا داری با اولویت های ارزشی دارند.

کلیدواژه‌ها


منابع
آزاد ارمکی، تقی؛ بهمن مسقطیان(1380).تغییرات فرهنگی در استان مازندران آزمون تجربی نظریه اینگلهارت. پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال اول شماره سوم13-40.
آزادارمکی،تقی.(1383). طبیعت نظام ارزشی جامعه ایرانی: مادی،فرامادی یا تلفیقی. نامه پژوهش و فرهنگ. شماره10.
ازکیا، مصطفی، علیرضا دربان آستانه.(1389).روش های کاربردی تحقیق. انتشارات کیهان.
اینگلهارت، رونالد.(1373). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی. ترجمه مریم وتر. تهران.کویر.
ببی، ارل.(1390). روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول. ترجمه رضا فاضل. تهران. سمت. چاپ هفتم.
توکلی، مهناز. (1378).ارزش ها: مفاهیم و ابزارهای سنجش. نامه پژوهش و فرهنگ.شماره14-15.
خالقی فر، مجید.(1381). بررسی های ارزش های مادی و فرامادی جوانان تحصیلکرده ایرانی و عوامل موثر بر آن و رابطه آن با برخی از نشانگان فرهنگی. نامه پژوهش و فرهنگی.
خالقی فر، مجید.(1381). بررسی های ارزش های مادی و فرامادی جوانان تحصیلکرده ایرانی و عوامل موثر بر آن و رابطه آن با برخی از نشانگان فرهنگی. نامه پژوهش و فرهنگی
روکیچ، میلتون.(1385). ماهیت ارزش های انسانی و نظام های ارزشی.ترجمه فیروز امیری. رشد علوم اجتماعی. شماره3.
زارع شاره آبادی،اکبر، رحمت اله ترکان(1394) بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و نظام ارزشی جوانان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه یزد).مجله مطالعات اجتماعی ایران.دوره نهم شماره 1.
کلارک، هارولدد و نیتش، دات.(1378).سنجش تغییر ارزش ها در جوامع صنعتی غربی(تاثیر بیکاری). ترجمه فرحناز توکلی. نامه پژوهش.14-15.
ظهیری نیا،مصطفی، تقی آزاد ارمکی(1393)تحلیل کیفی جهت گیری ارزشی و ارتباط آن با تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شهر بندر عباس. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی-دوره سوم شماره 3.
مام علی،،فخرالدین،افشار کبیری(1394)تحلیل تطبیقی جهت گیری ارزشی مادی و فرا مادی در بین شهروندان اشنویه با تاکید بر تفاوت نسلی.مجله مطالعات جاعه شناسی.دوره 8 شماره 29.
Abramson. Paul, and Ronald Inglehart, (1986). ''Generational American Replacement and value change in sex west European Societies journal of science, 30: L- 25 political.
Abramson, Paul and Ronald in Gelhar, (1992), Generational Replace -emanated value change in Eight west European societies, British journal of political science, 22: 183- 228.
Anastasia Stathopoulos, George Balabanis (2019). The effect of cultural value orientation on consumers' perceptions of luxury value and proclivity for luxury consumption. Journal of Business Research Volume 102.
Bryson, John; Soncino, Alessandro; Bonington, John and Sorensen, Eva (2017). Towards a multi-actor theory of public value co-creation. Public Management Review, 19(5) pp. 640–654.
Faisal Hasan, Md & Md. Aktaruzzaman & Che Kum Clement (2011)"Job satisfaction among teachers of technical training centers (T.T.Cs.) in Bangladesh", Academic Research International, PP: 375-382.
Inglehart, Ronald. (1997). modernization and post modernization: cultural Economic and political chang in43 societies, Princeton university press Newjersy.
Inglehart, Ronald. Globalization and postmodern values. copy right © 1999 by the center for strategic and international studies a Massachusetts institute of technology.
Jan luca Pletzer, Daniel Ballit, Jeff Joireman, D. Michael Kuhlman, Svenc. Voepel and Paul A.M. van lange (2018). Social Value Orientation, Expectations, and Cooperation in Social Dilemmas: A Meta-analysis. European Journal of Personality, Eur. J. Pers. 32: 62–83.
Schwartz,shalom H.& Galit(2000). Value consensus and Importance: across-national study. Journal of cross-culturallpsycology.vol.31.
Marcus, Justin; Ceylan, Savas; Ergin, Canaan. (2017). Not So “Traditional” Anymore? Generational Shifts on Schwartz Values in Turkey, Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol 48, Issue 1.
Sun, Jiaming; Wang, Xun. (2010). differences between generations in China: a study in Shanghai, Journal of Youth Studies, Vol. 13, No. 1,