پیش بینی سرمایه اجتماعی بر مبنای سلامت معنوی و صفت های شخصیتی در بین زنان شاغل تامین اجتماعی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، (نویسنده مسئول)

چکیده

سرمایه اجتماعی به ارتباطات و مشارکت اعضای یک سازمان توجه دارد و می‏تواند به عنوان ابزاری برای رسیدن به سرمایه‏ های اقتصادی باشد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سلامت معنوی و صفت های شخصیتی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان زن در سازمان تامین اجتماعی استان گلستان بودند. که تعداد آنها 115 نفر بوده و تمام شماری گردید. در این تحقیق ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که اعتبار آن توسط اساتید این حوزه و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شد. این تحقیق با ابزار پرسشنامه سلامت معنوی از طریق پرسشنامه swbs که توسط الیسون و پالوتزیان طراحی شد. پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی توسط ناهاپیت و گوشال و پرسشنامه صفت های شخصیتی که توسط کاستا و مک کری در سال 1985 تحت عنوان (NEO ) تدوین گردید. در اجرای پرسشنامه جمعا به تعداد 100 سوال طراحی گردید و پرسشنامه ها در اختیار کلیه زنان شاغل قرار گرفت و پس از پاسخ، 105 پرسشنامه بازگردانده شد. داده ها بوسیله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و سلامت معنوی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی و صفت های شخصیتی رابطه معناداری وجود دارد. و سلامت معنوی و صفت های شخصیتی می توانند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


منابع
آبیاغی اصفهانی، سعید(1392). طراحی و تبیین مدل مواجهه با فرسایش سرمایه اجتماعی در سازمان، رساله دکترا، رشته مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
آرون، ریمون (1381). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه‌شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی- فرهنگی.
امامقلی، فاطمه(1390). نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی، مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، سال 3، شماره 7.
بابائیان، علی؛ سامانی، یوسف؛ کرمی، ذبیح اله.(1393). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته‌های ماموریتی ناجا، فصلنامه منابع انسانی ناجا، سال نهم، شماره 37.
تاجبخش، کیان(1384). سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه. ترجمه افشین خاکباز و حسن پوریان، تهران: نشر شیرازه.
ترکمن، سولماز؛ فتحی، سروش.(1395) تحلیل اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان( مطالعه موردی زنان شاغل در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) فصلنامه علمی-پژوهشی زن و جامعه، سال هفتم، شماره چهارم.
حسین زئی، عنایت اله؛ سهامی، سوسن.(1395). نقش واسطه ای بهزیستی روان‌شناختی در بین سرمایه اجتماعی و خودکارآمدی در زنان فرهنگی شهرستان سرباز، مجله زن و جامعه، سال هشتم، شماره 1.
جلالیان، نجمه؛ گرامی پور، مسعود؛ برجعلی، محمود.(1395). نقش واسطه ای سلامت روان در رابطه میان باوهای مذهبی و سلامت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاههای دولتی شهر تهران).، فصلنامه فرهنگ مشاور و روان درمانی، سال هفتم، شماره 27.
چاوشیان، سیده آذر؛ معینی، بابک؛ بشیریان، سعید؛ فردمال، جواد.(1394) نقش سلامت معنوی و حمایت اجتماعی در پیش بینی کیفیت زندگی پرستاران، مجله آموزش و سلامت جامعه، دوره 2، شماره 1.
رفیع پور، فرامرز (1378). آنومی یا آشفتگی اجتماعی(پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران).تهران: انتشارات سروش.
عرفانی خانقاهی، معصومه؛ شیرزاد کبریا، بهارک؛ صداقت، مریم (1396). ارتباط هوش معنوی و سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران. فصلنامه مدیریت سلامت، ۲۰ (۷۰):۴۰-۵۱.
علیوردی نیا، اکبر؛ شارع پور، محمود، ورمزیار، مهدی (1387). سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری. فصلنامه پژوهش زنان، 6، 2، 78-86.
فیض آبادی، حوریه؛ احمدی، علی اکبر(1390). بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان، نمونه موردی: سازمان‌های ستادی شهرداری تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی، ش 6.
قاسمی جوبنه، رضا؛ زهراکار، کیانوش؛ همدمی، میثم؛ کریمی، کامبیز (1395). نقش سلامت معنوی و ذهن آگاهی در سرمایه روانشناختی دانشجویان . پژوهش در آموزش علوم پزشکی. ۸ (۲):۲۷-۳۶.
مشتاق عشق، زهرا؛ آقائی نژاد، علی اکبر؛ شاهسونی، علی؛ کوچکی، قربان محمد؛ چهره گشا، مریم؛ کلانتری، سهیلا؛ حسین زاده، مهدی.(1395) بررسی وضعیت سلامت کارکنان عملیاتی اورژانس بیمارستانی استان گلستان، مجله سلامت و مراقبت، سال هیجدهم، شماره چهارم.
محمد قدسی، علی؛ مردم پور شهرکردی، الهام (1392). بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و نشانه‌های اختلال شخصیت نمایشی در دانش‌آموزان، جامعه‌شناسی معاصر، 1، 2، 51-69.         
موسوی، طاهر؛ شیانی، ملیحه؛ فاطمی نیا، سیاوش؛ امیدنیا، سهیلا (1394). بسط مفهومی سرمایه اجتماعی با رویکرد سلامت اجتماعی. رفاه اجتماعی . ۱۵ (۵۷).
نوری پور، مهدی؛ نوری، مرتضی(1391). تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت آب بران شبکه آبیاری و زهکش دشت لیشر. فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، دوره 8، شماره 1.
نیاز آذری، مرضیه؛ معصومه، عبداللهی (۱۳۹۶). از سرمایه معنوی تا سرمایه اجتماعی و راهکارهای توسعه آن در سازمان‌های آموزشی، کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس، دانشگاه تهران، https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE03-OICONFERENCE03_036.html
Adeqbola M. Spirituality, Self-Efficacy, and Quality of Life among Adults with Sickle Cell Disease. South online JNurs Res 2011; 11(1): 5-10.
Baay, P. E., Van Aken, M. A., De Ridder, D. T., & Van der Lippe, T. (2014). Understanding the role of social capital in adolescents' Big Five personality effects on school-to-work transitions. Journal of adolescence, 37(5), 739-748.
Bartolini, S., Bilancini, E., & Sarracino, F. (2009). Social capital predicts happiness: World-wide evidence from time series. Università di Siena.
Brown J, Hanson JE, Schmotzer B, Webel AR. Spirituality and optimism: a holistic approach to component-based, self-management treatment for HIV. J Relig Health 2014; 53(5): 1317-28. Vaughan F. What is spiritual intelligence? Journal of humanistic psychology 2002; 42(2): 16-33.
Ellison CW. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. Journal of psychology and Theology II (4): 330-340
Fabio, A. D. (2015). Beyond fluid intelligence and personality traits in social support: the role of ability based emotional intelligence. Frontiers in psychology, 6, 395.
Gnanaprakash C. Spirituality and Resilience among Post-Graduate University Students. Journal of helth management 2013; 15(3): 383- 396.
Gele, A. A., & Harsløf, I. (2010). Types of social capital resources and self-rated health among the Norwegian adult population. International Journal for Equity in Health, 9(1), 8.
Gerson, J., Plagnol, A. C., & Corr, P. J. (2016). Subjective well-being and social media use: Do personality traits moderate the impact of social comparison on Facebook. Computers in Human Behavior, 63, 813-822.
Gerson, J., Plagnol, A. C., & Corr, P. J. (2016). Subjective well-being and social media use: Do personality traits moderate the impact of social comparison on Facebook. Computers in Human Behavior, 63, 813-822.
Kiken LG, Shook NJ. Looking up: mindfulness increases positive judgments and reduces negativity bias. Social Psychological and Personality Science 2011; 2 (4): 425–431.
Scheffler, R. M., Brown, T. T., Syme, L., Kawachi, I., Tolstykh, I., & Iribarren, C. (2008). Community-level social capital and recurrence of acute coronary syndrome. Social science & medicine, 66(7), 1603-1613.
SanghoonLee ,social capital and health at the country level, The Social Science Journal ,Volume 55, Issue 1, March 2018, Pages 37-51.
Selden M, Adam S. Review of the effects of Five Factor Model personality traits on network sructures and perceptions of structureVolume 52, January 2018, Pages 81-99
Uskt-Margetic B, Margetic B. Religiosity and health outcomes: review of literature: Coll Anthropology 2005; 29 (1): 367-371.
von Rueden, C. R., Lukaszewski, A. W., & Gurven, M. (2015). Adaptive personality calibration in a human society: effects of embodied capital on prosocial traits. Behavioral Ecology, 26(4), 1071-1082.
Vlasblom JP, van der Steen JT, Jochemsem H. Spiritual care in a hospital setting: nurses’ and patients’ perspectives. 5th bi-annual international student conference: Spiritual Care and Health Professions: Context and Practice 2012; 1: 1-7.
Welsh, J. A., & Berry, H. L. (2009, July). Social capital and mental health and well-being. In Paper presented at the Biennial HILDA Survey Research Conference (Vol. 16, p. 17).