تبیین جامعه شناختی مناسبات زندگی مشترک زوجین بوسیله الگوهای تربیتی خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، گروه علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استاد یار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استاد یار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، تبیین جامعه شناختی مناسبات زندگی مشترک زوجین بوسیله الگوهای تربیتی خانواده است. جامعه آماری تحقیق شامل زوجین شهرستان فراشبند که تعداد آنان 10692 نفر می باشد. حجم نمونه تحقیق با استفاده از نرم افزارspss sample power ، 370 نفر برآورد شده است. جهت روش نمونه گیری از تصادفی چند مرحله ای استفاده شد که با توجه به نقشه بلوک بندی شهر فراشبند، تعدادی بلوک به روش تصادفی انتخاب و در مرحله بعد، تعدادی از واحدهای مسکونی به روش تصادفی انتخاب و به هر یک از زوجین پرسشنامه ارائه گردید. روش پژوهش پیمایش بوده و داده ها از طریق پرسش نامه گردآوری شده است. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار spssنشان داد رابطه معنی دار و مستقیمی بین متغیرهای مستقل، الگوهای انسانی(شامل پدر و مادر زوجین) (305/0r=)، تأثیرپذیری مذهبی زوجین از والدین (120/0r=)، الگوهای سبک تربیتی زوجین در کودکی(241/0r=) و الگوهای رسانه ای(تلوزیون و فضای مجازی)(264/0)، با متغیر وابسته مناسبات زندگی مشترک زوجین وجود دارد. بررسی رگرسیون چندگانه هم نشان داد متغیرهای مستقل پژوهش8/41 درصد از واریانس متغیر وابسته مناسبات زندگی مشترک زوجین را تبیین می کنند. برای مدل سازی معادلات ساختاری تحقیق هم از نرم افزارsmart plsاستفاده شد.

کلیدواژه‌ها


منابع
آذربایجانی، مسعود(1388)، مقیاس سنجش دینداری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم.
آزاد مرزآبادی، اسفندیار (1387) بررسی رابطه نظام ارزش خانواده با ارزش­های نوجوانان، مجله علوم رفتاری، شماره 2، ص 126.
اعزازی، شهلا، (1386) جامعه‌شناسی خانواده در دوران معاصر، انتشارات روشنگران و مطالعات.
اسفندیاری، غلامرضا(1374) مقایسه شیوه‌های فرزندپروری مادران در دو گروه کودکان مبتلا به اختلال رفتار و تأثیر آموزش مادران در کاهش اختلال رفتاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، انستیتوی تحقیقات روان پزشکی تهران.
باقرپور، صغری، (1393) رابطه الگوهای فرزندپروری با میزان سلامت روانی و موفقیت تحصیلی، مجله علوم رفتاری، سال اول، شماره، 1، ص 33.
بهبهانی، مینا، (1390) بررسی الگوهای ارتباطی خانوادگی در گونه­های مختلف خانواده، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه شیراز.
بکفورد، جیمز آرتور (1388)، دین و جامعه صنعتی پیشرفته، ترجمه فاطمه گلابی.
حاجی­زاده میمندی، مسعود (1389) همگامی مشترک در خانواده و دین­داری جوانان شهر یزد، فصل­نامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره 3، ص 23.
خادمی، عین اله (1392) بررسی عوامل مؤثر در درونی کردن ارزش­های اسلامی در دانش­آموزان تهران، انتشارات اداره کل آموزش و پرورش.
دهقانی، یوسف، (1395) نقش شیوه­های فرزندپروری والدین در کمرویی دانش­آموزان دبیرستانی، مجله روان­شناسی معاصر، دوره دوم، شماره 2، ص 21.
دغاغله، فاطمه (1391) رابطه بخشودگی، عشق، صمیمیت با رضایت زناشویی، مجله‌یافته­های نو در روانشناسی، شماره 24 ص 57.
رضوی زاده، نورالدین (1394)، بررسی تأثیر مصرف رسانه­ها به سبک زندگی ساکنان تهران پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارتباطات اسلامی .
رشیدزاده، لیلا (1390) اثربخشی درمان‌شناختی – رفتاری بر رضایت و صمیمیت زناشویی زوجین جانباز شیمیایی، فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، سال ششم، شماره 24، زمستان 1390.
زارع، بیژن، صفیاری، ‌هاجر، (1394) بررسی رابطه عوامل مؤثر بر میزان رضایت زوجین از زندگی زناشویی در بین زنان و مردان متأهل شهر تهران، مجله مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان شماره، 1ص 111.
وکیلی، (1376) بررسی عوامل مؤثر در رضایت مندی زنان از زندگی زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.
سعیدی مقدم، فاطمه (1394) بررسی رابطه بین ساخت تربیتی و مذهبی خانواده با ارزش­های اخلاقی نوجوانان تهرانی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران.
سورین، رترو و تانگارد، جیفر (1391)، نظریه­های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقانی دانشگاه تهران.
سگالن، مارتین (1375) جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه الیاسی، تهران، نشر مرکز، چاپ دوم.
شالن، مارتین (1393) جامعه­شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران نشر مرکز.
شیرالی نیا، خدیجه (1391) اثربخشی زوج درمانی‌شناختی رفتاری پیشرفته و زوج درمانی متمرکز بر هیجان و کاهش افسردگی، تنظیم هیجانی و صمیمیت ارتباطی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز، پایان نامه دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
صادق مقدم، لیلا(1385) میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه­دار و همسران آنها در شهر گناباد، مجله افق دانش، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، ص 45.
عباسی، رضوان (1395) بررسی رابطه جهت­گیری مذهبی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه پیام نور، اولین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی.
علیزاده، فاطمه (1392) مقایسه شوه­های فرزند پروری و تنیدگی والدینی در والدین دانش­آموزان.
فتحی، سروش (1394) شیوه­های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی فرزندان، مجله پژوهشی دینی، شماره 30 ص 34.
گیدنز، آنتونی (1384) جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نی.
گلدنبرگ، ایرنه (1392) خانواده درمانی، ترجمه سیامک نقش بندر، تهران، نشرروان.
گلادینگ، ساموتل(1386) خانواده درمانی، ترجمه فرشاد بهادری، تهران، نشر تزکیه.
گود، ویلیام جی (1995) خانواده و جامعه، ترجمه ویدا ناصحی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مدیری، فاطمه، (1395) اشتغال زنان از زناشویی و گرایش به طلاق، مجله زن در توسعه و سیاست، دوره 14، شماره 4، ص 451.
مصلحی، جواد واحمدی، محمدرضا (1390) نقش زندگی مذهبی در رضامندی زناشویی زوجین، مجله روان­شناسی و دین، سال ششم، شماره 2، ص 75.
نوربخش، یونس (1392) دیندازی و الگوی تربیتی خانواده، مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره 7، شماره 1 ص 314.
Amass, L. (2012), Predictors of internalizing and externalizing problems among children of cocaine and opine dependent parents. Drug and alcohol dependence 66(2),199-212
Baumrind, D (1971). Child-care practices anteceding three patterns of preschool behavior, Genetic Psychology Monographs, 75, P. 43-88
Deskovic, M., Wissink, I, B.&Meijer,A,M.(2004).The role of family and peer relations in adolescent antisocial behavior: comparison of four ethnic groups.
French, K.L, 8 Buehler؛ C. (2007). A family Process MODLE OF Marital hostility. Parental depressive affect and early adolescent Problem behavior. The roles of triangulation and Parental warmth. Journal of family Psychology, 21(4) 614-625.
Kaslow,F.w.(2001)»Families and Family psychology at the millennium؛ intersecting cross roads; American psychologist , vol.56.pp:37-45
Lucia, V.C.&Breslau, N. (2006). family cohesion and children’s behavior problems: A longitudinal investigation psychiatry research, 141(2), 141-149.
Pieage s (2005) Adult attachment intimacy and psychological distress in a clinical and community sample clinical psychology and psychotherapy 12- 455 – 64.
Richmond,M.K.,& Stocker, C.M.(2006),Associations Between family cohesion and Adolescent sibkings’ Externalizing Behavior. Journal of family psychology. 20(4).663-669
Zargar, F., & Neshatdoost, H.T. (2007). The study of effective factors the incidence of divorce in falavarjan city.quarterly journal of family study. Vol, 3. No, 11. Fall, pp 737−749. (Persian)
Seydalinasab, E. (2002). The study of causes family dispute in between women of Damavand city. M.A.Thesis, Islamic Azad University, North Tehran. Social Science and Management College. (Persian)