رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا، نکا، ایرانFatemehsina10@Gmail.Com

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری برابر 295 نفر می‌باشد. تعداد نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 170 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) انتخاب شدند. ابزارجمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه استاندارد شده سرمایه اجتماعی ناهاپییت و گوشال(1998) و پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس (1998) است. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان تأیید و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی 80/0 و پرسشنامه سرمایه فکری 89/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و همچنین بین سرمایه اجتماعی و با هر مولفه سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع
امیرخانی، طیبه، پورعزت، علی اصغر (1388)، « برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران»، شماره‌یک، 32-19 .
 آشنا مصطفی، منوریان عباس، تسلیمی محمد سعید. (1388). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، فرهنگی مدیریت، شماره چهاردهم، ص 56-27.
 ارباب شیرانی، بهروز،  عباسی، محمد حسن( 1389 ) . مدیریت سرمایه فکری . نیاز دانشگاه‌ها در عصر دانایی محور .
امین بیدختی، علی اکبر ؛ نظری، ماشاءالله .(1389).« ارائه‌یک مدل نظری جمعیت تبیین نقش سرمایه اجتماعی به عنوان گوهری گرانبها اما کم هزینه: راهکاری برای بهبود عملکرد اقتصاد» راهبردی، شماره 22.
 ترک زاده، جعفر ؛ محترم، معصومه .(1391). تدوین و ارائه الگوی یکپارچه از سرمایه اجتماعی و پیامدها آن، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت انتظامی.
حسنوی، رضا و رمضان، مجید. (1391 ). سرمایه فکری سازمان تهران ؛ انتشارات: آتی نگ.
 شهانی بهنام، خائف الهی احمد. (1389). بررسی تدثیر سرمایه فکری بر عملکرد شعب بانک سپه در تهران، نشریه مدریت دولتی، شماره 5، ص 57-54.
 عباس زاده، محمد ؛ مقتدایی، لیلا. ( 1388).« بررسی جامعه‌شناختی تأثیر سرمایه اجتماعی بر دانش آفرینی »، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره دهم، شماره 1.
 هنری، حبیب. (1390). « طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی»، پژوهش‌های مدیریت ورزش و علوم حرکتی سال اول، شماره، 1.
Bart. C. K. (2001). Measuring the mission effect in human intellectual capital. Journal of intellectual capital.2 (3):320-330.
Burt, Ronald (1997) Structural Holes: the structure of competition. Cambridge: Harvard. university press
Bollen. L., (2005). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance management decision. 43(9): 1161-1185.
Bontis, N., (2009). Intellectual capital disclosure in Canadian corporation, journal of human costing and accounting (3):9-20.
Chen M.; Chang Y. & Hung, S. (2008). social capital and creativity in R & D project team, R & D management, 38 (1), 21 – 34.
Chen, Jin. Zhaohui, Zhu and Hong Yuan Xie. (2004). measuring intellectual capital: A new Model and Empirical study. Journal of intellectual capital. 5(1): 195-212.
Danchev, A. (2006). social capital and sustainable behavior of the Firm, industrial management & Data system, 10. (7), 953-965.
Goyal, A. & Ahkilesh, K. B. (2007), interplay among innovativeness, cognitive intelligence, emotional intelligence and social capital of work team. Team performance man management. 13 (718), 206-226.
Isaac, RG, Herremans, IM, Kline, TJ. (2010). Intellectual capital management enablers: A structural Equation Modeling Analysis. Journal of Business Ethics. 93(3): 373-391.
Kong, E. (2007). The strategic importance of intellectual capital in the non-profit sector. Journal of intellectual capital .8(4):721-731.
Longo. M. (2007). A multidimensional measure of employees, intangibles a managerial implementation of the tool, Management research news. 30(8):548-569.
Mclean, Lain and McMillen, Alistair, (2009). “social capital” in the concise oxford dictionary of politics oxford, university press.
Marr, B. (2005). Perspectives on intellectual capital, Elsevier Butterworth- Heinemann, Oxford.
Nahapiet, J.& Ghoshal, S. (1998), “social capital intellectual & the organizational Advantage.” Academy of management Review, 23: 242-266.
Petty, R, and Guthrie, J. (2002). Intellectual capital literature Review: Measurement, Reporting and Management, Journal of intellectual capital. 1(2): 76-155.
Ramirez Yolanda. AndCarme. Lorduy and jose.Antonoi Rojas. (2011). intellectual capital management in Spanish universities. Journal of intellectual capital.8 (4):732-748.
Sanchez, M., Paloma, Castrillo, Rocio, Elena, Susana. (2006). Intellectual capital management and reporting in universities, paper presented at the international conference on science, Technology and innovation indicators, History and new perspectives, Lugano 15-17. November.
Sano. Y. (2008), the role of social capital in a common property resource system in coastal areas: A case study of community- based coastal resource management in Fiji, SPC Traditional Marine resource management and knowledge information bulletin, 24-Desember 2008.
Soumynanda Diana (2007), “social capital in the creation of human capital and Economic Growth; A productive consumption approach”, the Journal of socio Economics, Soceco . 685. No. 14.
Vergauwen.P., VanAlem. F. (2005). Annual report IC disclosures in the Netherlands. France and Germany.Journal of intellectual capital. 6(1):89-104
Walczek , S ( 2005) . organizational knowledge management structure, the learning