نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در دوره پساقذافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی، گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، سمنان، ایران. aj1354@chmail.ir

2 عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، سمنان، ایران (نویسنده مسئول و استاد راهنما) mirsardoo_t@yahoo.com:

3 عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران ، ایران (استاد مشاور) fathi.soroush@gmail.com

چکیده

چکیده:
پدیده تروریسم، تحت هر عنوان و یا در هر شکل و شمایلی صورت گیرد، عمدتاً جهت کسب مشروعیت است. در مقاله حاضر هدف شناخت « نقش ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در دوره پساقذافی»بود. برای نیل به این اهداف، از مطالعه اسنادی  با استفاده از روش کتابخانه­ای و تکنیک تحلیل محتوا  و تحلیل مجدد استفاده‌شد. منابع مورد استفاده در برگیرنده کلیه متون مربوط به موضوع  و شامل مقالات، کتب، سایتهای اینترنتی معتبر، سایتهای خبری معتبر بین المللی موجود و در دسترس بود که با توجه به محدود بودن ، کلیه منابع موجود در زمان مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. نخست با مطالعه نمونه ای واحد از منابع توسط محقق، و دو محقق خبره در این زمینه مقولات و شاخصهای آنها استخراج  شد. در این مطالعه واحد تحلیل صفحه بود ، با شمارش شاخصهای هر مقوله داده ها استخراج و پس از پردازش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله حاصل بررسی و آزمون یکی از فرضیه های پنچگانه مطالعه بوده است  و در این مقاله سعی شده است تا رابطه جداگانه ترور و تروریسم در ایجاد بحران سیاسی لیبی در دوره پساقذافی نشان داده شود.  بر اساس داده ها میانگین تروریسم کلی 53/29 با انحراف معیار واریانس 70/3 ، 70/13 می باشد. نتایج حاصل از آزمون رابطه دو متغیر حاکی از آن است که بین وجود و فعالیت گروههای تروریستی و بحران سیاسی داخلی پس از سقوط قذافی رابطه معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


منابع
-         آنسار، پی یر، (1391)، ایدئولوژی­ها، کشمکش­ها و قدرت، ترجمه مجید شریف، تهران: قصیده‌سرا.
-         المندلاوی، محمود (1390). پدیده تروریسم در امتداد تاریخ، ترجمه محمدرضا میرزا خان، تهران، موسسه فرهنگی هنری قدرت ولایت،
-         ایگلتون، تری، (1393)، درآمدی بر ایدئولوژی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران: نشر آگاه.
-         بشلر، ژان، (1389)، ایدئولوژی چیست، ترجمه علی اسدی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-         ببی، ارل (1390). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد 2، ترجمه رضا فاضل، تهران: سمت.
-         بودن ریمون، (1378)، ایدئولوژی در منشأ معتقدات، مترجم ایرج علی‌آبادی، تهران: موسسه نشر و پژوهش شیرازه.
-         پلامناتس، جان، (1391)، ایدئولوژی، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
-         دردریان، جیمز(1392). گفتمان تروریستی؛ نشانه­ها، دولت‌ها و نظام‌های خشونتسیاسی جهانی، ترجمه وحید  بزرگی و علیرضا طیب. تهران:  نشر نی.
-         ساروخانی، باقر، (1393)، درآمدی بر دائره­المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.              
-         .سمیعی اصفهانی، وهمکاران (1394). ترور، تروریسم و تروریسم دولتی، فصلنامه پژوهشی اطلاعات سیاسی- اقتصادی،دوره جدید، سال بیست و نهم، ش 299.
-         سید قطب، (1389)، ویژگی­های ایدئولوژی اسلامی، ترجمه محمد خامنه­ای، تهران: نشر بعثت.
-         صادقی فسایی، سهیلا و عرفان منش، ایمان (1394). مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوماجتماعی، راهبرد فرهنگ، شماره بیست و نهم، بهار 1394.
-         صفا تاج، مجید (1381). تروریسم صهیونیستی. تهران: جمعیت دفاع از ملت فلسطین.
-         عبدالله خانی، علی(1396). تروریسم شناسی، چاپ اول. تهران: ابرار معاصر.
-         فرهنگ واژه­های مصوب (1393). دفتر دوم و فرهنگستان، گروه واژه گزینی واژه هم ارز فارسی، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
-         گوهری مقدم، ابوذر (1392) تروریسم مبتنی بر ایدئولوژی: چارچوبی برای تحلیل، دانشنامه حقوق و سیاست شماره 12 ، پاییز و زمستان 1388 از صفحه 11 تا 33
-         هنل، ریچارد (1391). تروریسم، شکل جدید جنگ. ترجمه احمد واحدیان غفاری، مشهد: سخن گستر.
 
-          Ben Venske and Aimee Ibrahim, The al-Qaeda Threat: An Analytical Guide to al-Qaeda, s Tactica and Targets (Alexandria Tempest Publishing, 2013), p. 13
-          Ben-Yehuda, Nachman. Political Assassinations by Jews. SUNY Press, 2014, ISBN 978-0-7914-1165-0
-           Borum. Randy, (2012), Psychology of Terrorism, University of South Florida,3: p 1- 77.
-          Bloom, M. Dying to Kill: The Global Phenomenon of Suicide Terror. New York: Columbia University Press, 2013, p. 125.
-          Campbell, James, (2012),“On Not Understanding the Problem,” in Brad Roberts (Ed), Hype  or Reality? The New Terrorism and Mass Casualty Attacks (The Chemical and Biological Arms Control Institute, p.21
-          Chivvis, Christopher S. 2012. "Libya’s Post-Qaddafi TransitionThe Nation-Building Challenge”, Rand Corporation, available on: www. rand. Org.
-          Hoffman, B. (2012). Inside Terrorism. NY: Columbia University Press.
-           Laquer, W. (2011). "Reflections on Terrorism". Foreign Affairs. No:86. Fall.
-          Laqueur, W. (2013). The Age of Terrorism. Boston: Little-Brown and Company.
-          Lambert, J. (2014). Terrorism and Hostages in International Law. Cambridge: Grotius Publications. - Laquer, W). (2014)"Reflections on Terrorism". Foreign Affairs. No 86.
-          Juergensmeyer. Mark, "The Logic of Religious Violence," in Russell D. Howard and Reid L. Sawyer (Eds), Terrorism and Counterterrorism: Understanding the New Security Environment (Guilford, CT. Mc Grew-Hill, 2014), p. 145
-          Magnus Ranstorp, "Terrorism in the Name of Religion," Journal of International Affairs, summer 2012, 50. No. l. pp. 45-46
-          Paul R. Pillar, Terrorism and U.S. Foreign Policy (Washington DC: Brookings Institution Press, 2013), p. 65
-          Pape, R, "Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: Random House, 2014, p. 6
-          Schmid, Alex P., (2013), Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases and Literatur, Amesterdam: North Holand publishing Co
-          Schmid, Alex P. (2015). "The Definition of Terrorism". The Routledge Handbook of Terrorism Research. Routledge. p. 39.
-          Shills, Edward, (2014), The concept and the function of Ideology, international Encyclopedia of the social sciences, ed., David L. Shils, Vol. 11, New York: Macmillan company and the free press.
-          Sllan, M. 2012). The State as Terrorist. New York: Lynne Reinner
-          Publisher.
-          Stohl, M. (2013). "Terrorism and State Terrorism: The Role of The Superpower": O. Stater (ed.), Current Perspectives on International Terrorism. London: Mac Millan Press. p134-.
-          The New Encyclopedia Britannica, (2014) vol. 11, Micropaedia.
-          Therbon, Goran (2012), The ideology of power and the power of ideology, London viliers publication.  
-          Weinberg, L & Davis P (2013). International to Political Terrorism. New York: Mc Grow – Hill Publishing Company.
-          White, J. (2014) . Terrorism: An Introduction. Pacific Grove CA: Brooks/ Cole.
-          Wilkinson, P. (2011). Political Terrorism. New York: JohnWiley Sons, inc.
-          Xavier, Raufer (2013),” New Word Disorder, New Terrorism: New Threats for Europe and the Western World”, Terrorism and Political Violance, v.11 (Winter 2014), p.30-31
-         وبسایت ها:
-          خبرگزاری فرانسه (2019) تدارک داعش برای هدف قرار دادن بزرگ‌ترین میدان نفتی لیبی، https://www.afp.com
-          خبرگزاری سی ان ان (2019) جنگ داخلی لیبی 2014 تاکنون، https://edition.cnn.com
-          خبرگزاری مسکو (2018) احتمال تبدیل‌شدن بحران لیبی به یک جنگ داخلی، https://sputniknews.com
-          CNBCNews (۲۰۱۱) Libyan rebel forces penetrate Qaddafi's compound، www.cnbc.com
-          MSNBC (2011) Gadhafi blasts 'crusader' aggression after strikes،
-          www. MSNBC.com
-          BBC News (2011) Libya: Muammar Gaddafi subject to ICC arrest warrant،
-          www. BBC News.com
-          ABC News (2011) Time running out for cornered Gaddafi،
-          www. ABC News.com
-          Reuters (2012) Libyan rebels pledge free and fair election،
-          www Reuters.com