تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر توسعه فرهنگ شهروندی با دو مؤلفه وظایف وحقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران نویسنده مسئول

3 مربی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران