طراحی الگوی تغییر فرهنگ سازمانی و شناسایی نقاط اهرمی آن در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه‌ استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران