نگرش دانشجویان شاغل نسبت به موانع تحرک شغلی زنان در سلسله مراتب اداری (مطالعه موردی: «دانشجویان شاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در سال 1395)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 نش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، نویسنده مسئول:

4 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی