بررسی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به زندگی مجردی و تجرد قطعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، گرایش پژوهشگری، دانشگاه آزاد تهران شمال

2 دکتری روانشناسی اجتماعی، استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال