تأثیر عوامل جامعه‌شناختی برمشارکت‌پذیری مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد مطالعه: آزادشهر استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزادشهر، گلستان، ایران.

2 دکتری جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد