بررسی رابطه جو سازمانی مدرسه با روحیۀ کارآفرینی در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه دولتی و غیر انتفاعی (مورد مطالعه: شهر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، آدرس: ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی.

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد، آدرس: ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی.