بررسی جامعه‌شناختی میزان سرمایه‌های فرهنگی سه‌گانه در میان دانش‌جویان (مطالعه موردی، دانش‌جویان ورودی سال 1394 دانشگاه صنعتی شریف)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (نویسنده مسئول) دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، آدرس: ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی.

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد، آدرس: ایران، یزد، دانشگاه یزد، دانشکده علوم اجتماعی.