بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی دبیران زن مطالعه موردی (دبیرستانهای دخترانه ناحیه 4 شهر کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی ، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران(نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه علوم اجتماعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران