بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی با مولفه‌های سبک زندگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی