ارزیابی شاخصای توسعه پایدار (شاخصهای اجتماعی) مطالعه موردی: شهر صنعتی پرند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و علوم انسانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 دانشکده محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران. (نویسنده مسئول).