بررسی نقش تعاونی‌های تولید روستایی در توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندم‌کار شهرستان اسلام آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه محقق اردبیلی (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی