تبیین پدیدار شناختی ابعاد اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، پژوهشگر و مدرس دانشگاه