بررسی تاثیر مسیر های حمل و نقل درون شهری بر رفتارهای خشونت آمیز ترافیکی شهروندان (مورد مطالعه: مناطق 22 و 6 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال