مطالعه جامعه شناختی کیفیت زندگی زنان خانه دار شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران،( نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران