تحلیل جامعه شناختی رابطه هویت اجتماعی در گزینش نوع گروه مرجع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران(نویسنده مسئول)

3 استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران