بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی، مدرس دانشگاه(نویسنده مسئول)

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران