بررسی تاثیر احساس شادی بر مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور، استان آذربایجان شرقی (نویسنده مسئول) vatandoost12@yahoo.com

2 فارغ التحصیل کارشناسی پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور گوگان، گرگان، ایران