کارکرد ازدواج: یک تحقیق کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران