بررسی تاثیر ورزش کشتی بر همبستگی و توسعه اجتماعی در روستاهای استان مازندران (مطالعه موردی: روستاهای بابل و جویبار)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ، ایران

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول