مطالعه و بررسی جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی نوین در بُعد حقوقی هویت شهروندی جوانان ایران (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تبریز سال 1394)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول

2 دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران