راهبردی مفهومی برای فهم و کشف معنای فرهنگی تکنولوژی از منظر جامعه شناسی فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران