سیره حضرت علی (علیه السلام) در ایجاد و گسترش انسجام اجتماعی با تکیه بر نقش رسانه ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب(نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه قم